logo
 
 

Doelstellingen van de AVN

De Astrologische Vakvereniging Nederland is op 17 december 1998 opgericht. Zij is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Genootschap van Praktizerende Astrologen en de Vakvereniging van Medisch Astrologen.De AVN is een beroepsvereniging die zich ten doel stelt astrologen te verenigen die voldoen aan de eisen m.b.t. vakbekwaamheid die door de vereniging zijn opgesteld. Zij wil streven naar erkenning van astrologen, aangesloten bij de beroepsvereniging, die optreden als consulenten ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen. De AVN biedt plaats aan verschillende astrologische specialismen.


Doelstellingen van de AVN

De Astrologische Vakvereniging Nederland is op 17 december 1998 opgericht. Zij is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Genootschap van Praktizerende Astrologen en de Vakvereniging van Medisch Astrologen.De AVN is een beroepsvereniging die zich ten doel stelt astrologen te verenigen die voldoen aan de eisen m.b.t. vakbekwaamheid die door de vereniging zijn opgesteld.
Zij wil streven naar erkenning van astrologen, aangesloten bij de beroepsvereniging, die optreden als consulenten ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen.
De AVN biedt plaats aan verschillende astrologische specialismen. De AVN ondersteunt haar leden en kandidaatleden op een breed vlak in het (verder) ontwikkelen van hun vakbekwaamheid en in het beoefenen van astrologie als beroep. Zowel het bevorderen van onderling contact en uitwisseling als het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten maken daarvan deel uit.


Leden van de AVN worden geacht op professionele wijze een horoscoop te kunnen duiden en in hun astrologie-beoefening te handelen volgens de Beroepscode van de vereniging. De leden zijn daartoe getoetst op kunde en ervaring door de Commissie Intake en Begeleiding (CIB), of door een door de AVN erkende opleiding.De leden die voldoen aan de gestelde eisen kunnen op de verwijzingslijst komen te staan die openbaar is (zie “praktijkvoerende leden”).


Activiteiten van de AVN
Bijeenkomsten worden in de regel georganiseerd in het zalencentrum “De Amershof”, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort (10 minuten lopen van het station).
De CIB (zie boven) organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor (kandidaat)leden en cursisten van opleidingen (oktober en maart). Donateurs zijn hierbij ook welkom. Verder wordt jaarlijks in september een “Netwerkdag” georganiseerd voor leden en belangstellenden om vandaaruit korte cursussen te kunnen geven t.b.v. de deskundigheidsbevordering. Leden krijgen korting op deze cursussen.


Verenigingsblad AstroFocusAstroFocus is het AVN-verenigingsblad dat 4 keer per jaar verschijnt. Naast voor astrologie-beoefenaars relevante artikelen, interviews e.d. biedt het blad informatie over door de AVN georganiseerde lezingen en workshops (zie bijeenkomsten). Ook het verenigingsnieuws en bestuursmededelingen zijn hier in vermeld en leden kunnen hun bijdragen over voor de leden belangwekkende en actuele onderwerpen inzenden. Ter kennismaking ontvangt u op aanvraag een proefexemplaar.

Informatie belangstellenden
Alle door de AVN erkende praktijkvoerende leden staan overzichtelijk op een lijst. Deze lijst is ook te vinden op internet: www.avn-astrologie.nl Ook voor erkende opleidingen of cursussen astrologie kan onze site geraadpleegd worden.
Oriëntatiecursus t.b.v. onze (kandidaat)leden
De AVN heeft een eigen Oriëntatiecursus opgezet voor onze leden die willen beginnen met lesgeven en behoefte hebben aan ondersteuning. Het pakket bevat tevens de bijlagen didactiek, marketing en evaluatieformulier.


Ledencategorieën
De vereniging kent: leden (met of zonder specialisme), kandidaatleden en donateurs. Leden zijn zij die voldoende kennis hebben van de astrologie en de daarbij behorende vaardigheden m.b.t. het duiden van een horoscoop. Zij zijn door de vereniging of door een door de AVN erkende opleiding getoetst en kunnen als astroloog werkzaam zijn. De praktijkvoerende leden voldoen, naast de hierboven genoemde kennis, ook aan de eisen die gesteld worden m.b.t. het voeren van een consultpraktijk. Zij staan vermeld op de AVN-site en kunnen een eigen pagina vullen op deze site.


Kandidaat leden:
Kandidaat leden zijn zij die nog niet over de vereiste kennis en vakbekwaamheid beschikken voor de status van lid. Indien zij geen opleiding volgen en begeleid worden door de CIB, is het mogelijk voor de duur van ten hoogste 2 jaar kandidaat lid te zijn. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Studentleden:
Hiervoor gelden andere condities en tarieven (mail naar: info@avn-astrologie.nl)
Behalve deze ledencategorieën kent de AVN ook donateurs. Donateur kan iedereen worden die de doelstellingen en activiteiten van de vereniging financieel wil ondersteunen of belangstelling heeft voor wat de AVN doet. Bij een donatie van € 30,- per jaar ontvangen donateurs het verenigingsblad AstroFocus. Ook kan jaarlijks kosteloos een bijeenkomst van de CIB (zie ommezijde) worden bezocht.

U kunt uw donatie storten op ING nummer 786 98 60 t.n.v. Astrologische Vakvereniging Nederland te Apeldoorn (naam voluit).

Contributie en inschrijfgeld

Leden en kandidaat-leden betalen een contributie van € 80,- per jaar.

Leden die op de verwijzingslijst staan (praktijkvoerende leden) betalen een contributie van € 115,- per jaar. Hierin is een bedrag van € 10,- opgenomen voor de eigen pagina op de site. Extra kosten worden dus niet meer in rekening gebracht. Het inschrijfgeld voor nieuwe (kandidaat) leden bedraagt € 23,

Contributie is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. In het jaar van inschrijving wordt contributie geheven op basis van het aantal nog volgende maanden binnen dat jaar (zie onderstaand schema).


Incl. persoonlijke pagina op de AVN website € 10,-