Skip to content

Beroepscode

Aan de beroepsuitoefening als astroloog door de leden van de AVN zijn, afgezien van wat in de wet bepaald is, grenzen gesteld. Deze hebben tot doel de zorgvuldigheid te waarborgen waarmee hij zijn cliënt bejegent en met diens gegevens omgaat. Een en ander wordt in deze beroepscode nader uitgewerkt. De te volgen procedure in geval van klachten over handelen in strijd met deze code is nader uitgewerkt in de klachtenregeling. Waarin het onderstaande gesproken wordt over hij of hem dient te worden verstaan hij/zij dan wel hem/haar.

Beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland

1 Inleiding

Aan de beroepsuitoefening als astroloog door de leden van de AVN zijn, afgezien van wat in de wet bepaald is, grenzen gesteld. Deze hebben tot doel de zorgvuldigheid te waarborgen waarmee hij zijn cliënt bejegent en met diens gegevens omgaat. Een en ander wordt in deze beroepscode nader uitgewerkt.
De te volgen procedure in geval van klachten over handelen in strijd met deze code is nader uitgewerkt in de klachtenregeling. Waarin het onderstaande gesproken wordt over hij of hem dient te worden verstaan hij/zij dan wel hem/haar.

2 Algemeen

2.1 Deze beroepscode heeft uitsluitend betrekking op de beroepsuitoefening als astroloog en daaraan gerelateerde functies, zoals onderzoek, onderwijs en bestuursfuncties.
2.2 In geval van mogelijke onduidelijkheid tussen de in deze code vastgelegde verantwoordelijkheden en de wet, houden leden van de AVN zich aan deze code. Als er een conflict is prevaleert de wet.
2.3 Wanneer een lid van de AVN meent dat door een medelid wordt gehandeld in strijd met deze code, brengt hij dit onder diens aandacht en tracht een oplossing in de informele sfeer te bewerkstelligen. Kan langs deze weg een oplossing niet bereikt worden, dan wordt de kwestie gemeld aan het bestuur, dat over de verdere afhandeling beslist.

3 Integriteit

3.1 Leden van de AVN zijn integer in hun beroepsuitoefening en aanvaarden verantwoordelijkheid voor hun gedrag.
3.2 Leden van de AVN laten hun beroepsmatig functioneren niet beïnvloeden door hun persoonlijke problematiek.
3.3 Leden van de AVN erkennen en respecteren de menselijke verscheidenheid en vermijden elke vorm van discriminatie.
3.4 Leden van de AVN zijn zich bewust van werkelijke en toegeschreven verschillen in macht tussen henzelf en hun cliënt en maken hiervan tijdens of na beëindiging van de professionele relatie geen misbruik.
3.5 In geval van twijfel over de te volgen handelwijze vragen leden van de AVN raad aan collega-leden, bij het bestuur of bij externe deskundigen.

4 Vakbekwaamheid

4.1 Leden van de AVN houden hun vakbekwaamheid op astrologisch gebied op peil. Indien nodig raadplegen zij deskundigen binnen of buiten het astrologische vakgebied.

5 Consultatie

5.1 Leden van de AVN leveren astrologische interpretaties. Hoewel deze een therapeutisch effect kunnen hebben, worden deze niet met die bedoeling gemaakt. Leden van de AVN presenteren zich alleen als therapeut wanneer zij daartoe zijn gekwalificeerd.
5.2 Leden van de AVN verduidelijken hun mogelijkheden en beperkingen. Kandidaat-leden maken zich als zodanig kenbaar. Voorafgaand aan een consult wordt mondeling dan wel schriftelijk informatie verstrekt over prijs, duur en werkwijze.
5.3 Leden van de AVN vermijden binnen de consultrelatie vormen van contact met en handelen ten aanzien van de cliënt die de grenzen van deze relatie te buiten gaan.
5.4 Leden van de AVN onthouden zich van stellige uitspraken over derden op basis van de horoscoop van hun cliënt.
5.5 Consulten over een derde mogen uitsluitend worden gegeven met bij voorkeur schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. Het is de AVN-astroloog niet toegestaan op eigen initiatief astrologische gegevens over derden te verkrijgen, tenzij het bekende persoonlijkheden betreft wier gegevens kunnen worden ontleend aan algemeen toegankelijke bronnen.
5.6 Leden van de AVN handelen t.a.v. consulten met jongeren naar de volgende regels:
– als jongeren beneden 16 jaar zelf een consult aanvragen, geldt dat de ouder of voogd hiervoor toestemming moeten geven
– als ouders een consult aanvragen voor hun kinderen boven de 12 jaar, dienen zij dit vooraf mee te delen aan het betreffende kind.
5.7 Leden van de AVN drukken zich tegenover cliënten uit in begrijpelijke taal. Specifiek astrologische terminologie dient te worden vermeden, dan wel aan de cliënt te worden verduidelijkt.
5.8 Het consult dient gericht te zijn op de vraagstelling van de cliënt. De verantwoordelijkheid voor te maken keuzen ligt bij de cliënt.
5.9 Leden van de AVN doen geen stellige voorspellingen, noch wordt gewag gemaakt van een schijnbaar onontkoombaar lot. Met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen worden slechts tendensen aangegeven en /of verwachtingen uitgesproken. Het is de AVN-astroloog expliciet verboden doodsvoorspellingen te doen.
5.10 Leden van de AVN die gespecialiseerd zijn in medische astrologie maar geen medische bevoegdheid bezitten stellen geen medische diagnoses en doen geen voorspellingen over het verloop van een ziektebeeld. Zij onthouden zich van medisch-therapeutisch handelen en adviseren. Zij vermijden handelwijzen die hen in conflict kunnen brengen met bestaande wettelijke regelingen op dit gebied.
5.11 Wanneer verschillen in leeftijd, geslacht, taal, cultuur, etniciteit, nationaliteit, politieke opvatting, religie, seksuele oriëntatie of sociaal-economische status het consult aanzienlijk bemoeilijken zal een lid van de AVN de cliënt verwijzen of hij vraagt hulp van een terzake kundige.

6 Beroepsgeheim

6.1 Leden van de AVN dienen zich te houden aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy.
6.2 Slechts die persoonlijke gegevens van de cliënt worden vastgelegd die voor het consult noodzakelijk zijn. Persoonlijke gegevens dienen zodanig te worden opgeslagen dat deze voor onbevoegden niet toegankelijk zijn.
6.3 Indien de cliënt dit verlangt, dienen na het consult diens persoonlijke gegevens te worden vernietigd.
6.4 Indien informatie over een cliënt voor andere doeleinden dan een consult wordt gebruikt, mag dat alleen gebeuren met toestemming – bij voorkeur schriftelijk – van de cliënt. De informatie dient daarbij zodanig te worden gemanipuleerd dat identificatie van de cliënt niet mogelijk is.
6.5 Informatie over een cliënt mag slechts aan derden worden verstrekt met uitdrukkelijke – bij voorkeur schriftelijke – toestemming van de cliënt.