Skip to content

Voor de actieve en gepassioneerde Astrologie kenners …

Ben je al lang met astrologie bezig en geef je al consulten of heb je zelfs al een officiële praktijk maar mis je het leerzame contact met collega’s? Dan zou je je kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging. Misschien zie je er tegenop om nu nog het lange traject bij een opleiding te doorlopen omdat je her en der al zoveel kennis en ervaring hebt opgedaan. Dan kan je bij de AVN in overleg, en op een prettige manier, bekijken of je in aanmerking komt om erkend astroloog of praktijk voerend astroloog te worden. Een erkenning geeft zowel je zelf als je cliënt meer vertrouwen.
De AVN kent twee soorten lidmaatschap:
Als erkend basisastroloog via de EVC procedure ben je getoetst op je theoretische astrologische kennis. Je mag echter geen astrologische consulten geven namens de AVN.
Als erkend praktijk voerend lid ben je via de EVC procedure getoetst op je theoretische astrologische kennis en heb je daarnaast ook laten zien dat je geschoold bent in consultvaardigheden. Dat betekent dat je astrologische consulten mag geven namens de AVN.
Als je lid bent geworden kun je deelnemen aan workshopdagen/ themadagen en ontvang je ons tijdschrift AstroFocus.

De EVC procedure

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties.
Bij een EVC procedure gaat het erom de competenties (talenten, kennis en vaardigheden, houding & gedrag) die een persoon heeft te herkennen en te waarderen t.o.v. de door de AVN vastgestelde norm voor het niveau van een astroloog c.q. praktijk voerend astroloog.
Deze competenties kan iemand op verschillende manieren verworven hebben: door een gevolgde cursus of opleiding, zelfstudie, gevolgde lezingen, deelname aan congressen en seminars, consultervaring.
Met behulp van een EVC procedure kan al deze kennis en ervaring omgezet worden in een AVN erkenning die het lidmaatschap van de AVN als lid of als praktijk voerend lid van de AVN mogelijk maken.

De EVC procedure is bedoeld voor kandidaten die geen of slechts gedeeltelijk een astrologische opleiding hebben gevolgd maar wel op andere wijze de benodigde competenties hebben verworven.

De EVC procedure wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Intake en Begeleiding (CIB). De CIB heeft geen taak als opleider. Studenten van de bij de AVN aangesloten opleidingen worden verondersteld hun studie aan die opleiding te voltooien. De eindtermen die een aankomend AVN erkend astroloog moet hebben behaald c.q. de beroepscompetenties die een aankomend AVN erkend praktijk voerend astroloog moet hebben verworven staan beschreven in het stuk: Eindtermen & beroepscompetenties en de EVC procedure.

Aanmelding en eerste stappen
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van de AVN (info@avn-astrologie.nl). In het eerste contact geeft de kandidaat aan voor welk lidmaatschap hij/zij in aanmerking wil komen: erkend lid of erkend praktijk voerend lid.
De contactpersoon stuurt daarna een aantal stukken naar de kandidaat ter informatie. Tevens het EVC formulier: dit is een vragenlijst die achtergrondinformatie geeft over de kandidaat op het gebied van astrologische kennis en ervaring.

Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek wordt de ingevulde vragenlijst besproken om te komen tot een beoordeling van het competentieniveau van de kandidaat.
Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt bekeken wat voor de betrokken kandidaat de vervolgstappen zijn en kan de kandidaat hier wel/niet voor kiezen.

EVC procedure schematisch

Erkenning: procedure afronden

Indien erkenning als lid c.q. praktijk voerend lid aan een kandidaat is verleend, kan de kandidaat zich als lid c.q. praktijk voerend lid van de AVN inschrijven.
De CIB verzorgt de communicatie van dit feit in het blad Astrofocus en geeft hierbij een korte samenvatting van haar onderbouwing. Verleende erkenningen worden door de CIB tevens gemeld in haar jaarverslag.
De erkenning blijft, net als een examen, altijd geldig.

Financiële consequenties

Het aangaan van de EVC procedure heeft financiële consequenties, zowel voor de kandidaat, voor de (eventuele) mentor en voor de vereniging.
Omdat de AVN als vakvereniging een actieve bijdrage wil leveren aan haar ledenbeleid, is besloten dat zij ook financieel bijdraagt aan de kosten die door de CIB gemaakt moeten worden om de kandidaat te begeleiden naar verwerven van het AVN lidmaatschap via de EVC procedure.
De kosten voor de kandidaat hangen af van de mate waarin hij/zij begeleid moet worden naar het gewenste niveau c.q. het gewenste lidmaatschap. Het intake gesprek kost € 37,50. Als er meer begeleiding nodig worden de kosten daarvan met de begeleiders besproken. De mate waarin verdere begeleiding nodig is, kan voor iedere kandidaat anders zijn.

Uitgewerkte EVC procedure
De volledige beschrijving van de EVC procedure kan bij de CIB worden aangevraagd.