Skip to content

Wat is een Horoscoop?

De horoscoop is een tekening van de hemel op een bepaald moment en vanaf een bepaalde plaats op aarde. Zo is b.v. de geboortehoroscoop a.h.w. een opname van de stand van de planeten op een bepaald (geboorte)moment vanaf een bepaalde (geboorte)plaats. In deze horoscooptekening staan de tekens van de dierenriem en de planeten als symbolen opgetekend. Deze zijn voor ieder mens weer anders gegroepeerd. Daarmee geeft de geboortehoroscoop uitdrukking aan het unieke van ieder mens. Daarom is voor een correcte geboortehoroscoop de geboortetijd, naast datum en plaats, ook zo belangrijk.

Eens kijken wat Wikipedia over horoscopen zegt:

“Een horoscoop is een astrologische voorstelling van het hemelgewelf, gezien vanuit een specifieke plaats op aarde op een welbepaald moment. De term is afgeleid van het Griekse “horoskopos”, wat “kijken naar de uren” betekent en “horoskopoi”, “schrijver van het uur”.

Niet alleen volgens de astrologie bestaat er een verband tussen de stand van hemellichamen zoals zon, maan en planeten en gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. Na de introductie van het begrip synchroniciteit door C.G.Jung is hierin verandering gekomen. Synchroniciteit gaat er van uit dat twee gebeurtenissen zonder enig verband toch tegelijkertijd kunnen optreden en daarmee betekenisvol zijn voor de betrokken persoon. Steeds meer geleerden zien nu dat de stand van de planeten en gebeurtenissen in een mensenleven eenzelfde synchroniciteit kennen. 

In deze optiek draagt ook ieder tijdsmoment een bepaalde tijdskwaliteit in zich. Die tijdskwaliteit wordt gekenschetst door de horoscoop van dat tijdsmoment. Eigenlijk kun je voor elke verleden, huidige of toekomstige gebeurtenis een horoscoop opstellen. Het is dus niet zo dat deze gebeurtenis per se de geboorte van een mens moet zijn, waarbij we van een geboortehoroscoop spreken. Er bestaan behalve geboortehoroscopen ook bijvoorbeeld uurhoekhoroscopen, waarbij de uitkomst van een gebeurtenis wordt voorspeld, electiehoroscopen om een keuze te maken, mundaanhoroscopen om gebeurtenissen op mundaan niveau te voorspellen (beurs, aardbevingen enzovoort) en solaarhoroscopen om jaartendensen te voorspellen.

De horoscoop geeft de stand aan van zon, maan en planeten op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Deze standen worden geplaatst in een kader van huizen. Die huizen zijn eigenlijk een projectie van de twaalf tekens op aarde, meestal gerekend vanaf de ascendant. Dit geheel relateert een astroloog aan gebeurtenissen die – in het verleden, het heden of de toekomst – op aarde plaatsvinden. Daarbij wordt aangenomen dat er een verband is tussen de stand van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde.
Voorspellingen worden gedaan door een horoscoop te trekken voor momenten in de toekomst (de loop van zon, maan en planeten ligt immers vast). In het verleden was dit een tijdrovend karwei; het kostte veel tijd om precies uit te rekenen en uit te tekenen waar de planeten op een bepaald moment allemaal stonden. Tegenwoordig verloopt het berekenen van een horoscoop veel sneller dankzij de computer. Ook de interpretatie van de horoscoop wordt tegenwoordig soms met de computer gedaan, maar dit levert sowieso geen samenhangend geheel op. De voorspellingen van de astrologie zijn hierdoor dus niet nauwkeuriger geworden, maar de astroloog heeft nu veel meer tijd tot zijn of haar beschikking om uit de veelheid aan astrologische elementen een totaalbeeld te vormen, vermits het vooral het proces van interpretatie is dat veel tijd in beslag neemt. Aangezien het vermeende verband tussen de stand van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde, ook gekend als het principe van de synchroniciteit, door de grote meerderheid nog niet als wetenschappelijke verklaring wordt aanvaard, vinden wetenschappers de accuratesse van dergelijke voorspellingen discutabel. 

Geboortehoroscoop

Een speciale toepassing is volgens de astrologie de horoscoop van iemands geboortemoment. Hierin zouden persoonlijk karakter, talenten enzovoorts zijn weerspiegeld. Zo wordt de plaats van de Zon in de horoscoop samen met andere factoren geanalyseerd, in een poging een samenhangend beeld te kunnen schetsen van iemands potentieel. Vooral in de ‘popastrologie’ wordt veel belang gehecht aan de positie van de Zon in het teken, terwijl een grondige astrologische analyse met veel meer factoren rekening moet houden.

Lees meer over de Geboortehoroscoop

Horoscooprubriek

Een horoscooprubriek in een tijdschrift of krant is gebaseerd op actuele zon, maan – en planeetstanden die worden vergeleken met de globale stand van de Zon in de geboortehoroscoop (iemands “sterrenbeeld”). Dat is eenvoudig te rubriceren: elk jaar omstreeks iemands verjaardag staat de zon op dezelfde plaats in een bepaald teken van de dierenriem. Bij dergelijke populaire, gereduceerde vorm van astrologie wordt er vaak niet eens moeite gedaan om een analyse te maken volgens de regels van het astrologisch systeem. Een horoscooprubriek wordt dan samengesteld door iemand die ervaring heeft in het schrijven in polyinterpretabele (voor verschillende uitleg vatbare) beweringen, waar iedereen wel iets in kan vinden.