Skip to content

Eindtermen

In de voor u liggende notitie hebben de door de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) erkende astrologische opleidingen gezamenlijk de afspraken over de opleiding van astrologen in Nederland vastgelegd. Eindtermen wijzen op een situatie die behaald is of behaald moet worden. De uitdrukking “termen” duidt op afspraken. Het betreft hier eindtermen die vereist zijn om een erkenning tot ‘astroloog AVN’ te kunnen verkrijgen. In deze eindtermen zijn de onderdelen van de lesstof geformuleerd welke in de opleidingen worden gegeven en is tevens aangegeven wat van de student aan inzicht, kennis en vaardigheden wordt verwacht. Ze beschrijven het niveau waaraan een student moet voldoen die een studie tot erkend astroloog heeft afgerond. De Commissie Intake en Begeleiding (CIB) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze eindtermen en heeft in dit proces een ondersteunende rol gespeeld. Er is een wederzijdse betrokkenheid tussen de opleidingen en de vakvereniging. Beiden staan ze voor een professionele uitoefening van het vak astrologie. Een goede opleiding tot astroloog ligt aan de basis van het bestaan van de vakvereniging en van haar streven de deskundigheid van haar leden te vergroten. De cliënt moet er op kunnen rekenen dat een astroloog waarmee hij in zee gaat goed is opgeleid en professioneel te werk gaat. De AVN en de door haar erkende opleidingen streven nadrukkelijk dit doel na. Met het totstandkomen van deze eindtermen is een belangrijke mijlpaal gezet in de afstemming en harmonisering tussen de verschillende astrologische scholen en opleidingen. De specifieke kwaliteiten van de onderscheiden opleidingen wordt hierdoor geen geweld aangedaan. De eindtermen zijn ook op te vragen bij Barbara van Oosterzee e-mail: info@avn-astrologie.nl

EINDTERMEN opleidingen AVN

De verplichte leerstof omvat de volgende onderdelen:
     A.  Geboortehoroscoop (Radix)
     B.  Relatiehoroscoop (synastrie, combine of composiet)
     C.  Progressieve technieken (minimaal 3 onderdelen, bijvoorbeeld: solaar, transits, primaire en/of secundaire progressies)
     D.  Communicatietechnieken
 
Aan het einde van de opleiding dient de student de hierboven vermelde onderdelen zelfstandig te kunnen duiden en deze zowel schriftelijk als mondeling te kunnen verklaren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 
 1. De duidingen dienen logisch van opbouw en in begrijpelijk Nederlands gesteld te zijn, niet doorspekt met astrologische termen.
 2. Uit het niveau van de duidingen dient te blijken dat de student voldoende kennis van onderstaande onderdelen van een horoscoop heeft verworven.
 3. Bij bestudering van de horoscoop moet de student in staat zijn de volgende onderdelen te onderscheiden, benoemen en/of te kunnen duiden. Uiteraard voor zover deze in een horoscoop aanwezig zijn:

A. Verplichte onderdelen van het Blok Radix

Kennis van:
 1. Planeetpatronen.
 2. De dag – en nachtkant.
 3. De oost – en westkant.
 4. De kwadranten Kunnen duiden van:
 5. De elementen en hun onderlinge verhoudingen.
 6. De kruizen.
 7. De planeten.
 8. De dierenriemtekens.
 9. De huizen inclusief onderschepte tekens en ingeklemde huizen.
 10. De complexen van Zon, Maan, Ascendant en hun onderlinge verbanden.
 11. Plaatsing van drie of meer planeten in het teken en/of huis.
 12. De aspecten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen aantal en soort aspecten per planeet, in- en uitgaand en toe- en afnemend.
 13. Dominante en minder dominante posities van planeten.
 14. De verbanden tussen huizen en huisheren, inclusief de klassieke huisheren en de dispositors.
 15. Retrograde planeten.
 16. Ongeaspecteerde planeten.
 17. De aspectpatronen zoals grote driehoek, groot kruis, vlieger, Davidster of diamant,T-vierkant, yod enz.
 18. De Maansknopen (duiden) en het Gelukspunt (kennen) Deze onderdelen moet de student kunnen samenvoegen tot één logisch en begrijpelijk geheel.
  Verder dient:
 19. Astronomische kennis in relatie tot astrologie aanwezig te zijn.
 20. Een horoscoop zonder computer te kunnen worden berekend (handmatig).
 21. Thematieken te worden benoemd, zoals: relatiepatroon / behoefte, ouderbeeld, beroep enz.
De student dient bovengenoemde kennis en vaardigheden te kunnen toepassen op de hieronder vermelde soorten horoscopen.

B. Relatie-astrologie, relatievergelijking of Synastrie

Het kunnen duiden van:

 1. Radix van de beide betrokken personen
 2. Horoscopen op relatievaardigheden / eigenschappen en deze vergelijken
 3. Onderlinge aspecten van planeetstanden
 4. Planeten in elkaars huizen
 5. Rolpatronen van beide partners (denk aan ouderbeelden)
 6. Het kunnen benoemen van relatiepatronen / vormen
 7. Elementen en kruizen als elkaar aanvullende energieën
 8. Progressietechnieken toepassen op de synastrie
Combine, Composiet
 1.  Een combine en / of composiet kunnen duiden
 2. Progressietechnieken kunnen toepassen op de combine of composiet

C. Progressiesystemen

De student moet kennis en vaardigheden bezitten in het duiden van minimaal drie progressie- technieken, waarvan de transits en de secundaire directies verplicht zijn.

Transits

Het kunnen duiden van:

1. De cycli van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto en hun loop door de radixhuizen

2. De aspecten tussen transitplaneten en radixplaneten

3. De retrograde, stationaire en directe gang

Secundaire directies.

Het kunnen duiden van:

1. De gang van de planeten in de radix als een ontwikkelingsproces

2. De retrograde, stationaire en directe gang van de planeten

3. Kennis hebben van de achtergrond en berekeningsmethode

Solaar

Het kunnen duiden van:

1. De Solaar horoscoop

2. Invloed van de solaar in de radix

3. De solaarplaneten met aspecten, teken en huizenstand in relatie met de radixhuizen

Primaire directies.

Het kunnen duiden van:

1. De aspecten van de progressies van de huiscuspen met de radix

2. De aspecten van de primaire planeten met radixplaneten

3. Kennis hebben van de achtergrond en berekeningsmethode van de huiscuspen

D. Communicatietechnieken

Voor de erkenning als astroloog dient de student op heldere, gestructureerde wijze en in goed Nederlands een schriftelijke of mondelinge duiding te kunnen maken van boven-genoemde onderdelen.

De student dient basiskennis te bezitten van de communicatietheorie m.b.t. de volgende onderwerpen:

1. Luisteren: passief en actief.

2. Nonverbale communicatie: positieve en negatieve nonverbale expressie

3. Verschillende soorten vragen: open en gesloten, directe en indirecte, dubbele vragen.

4. Het gesprek: informatief, beïnvloeding van gesprek, beïnvloeding van de cliënt.

5. Feedback: terug koppeling – bijsturing – controleren.

EINDTERMEN PRAKTIJKVOEREND ASTROLOOG

Inleiding

Om praktijkvoerend astroloog te worden, wordt als voorwaarde gesteld dat de eindtermen voor erkend astroloog zijn behaald. Eindtermen wijzen op een situatie die behaald is of behaald moet worden.De uitdrukking “termen” duidt op afspraken. Het betreft hier eindtermen waaraan moet worden voldaan om een erkenning tot praktijkvoerend astroloog AVN te kunnen verkrijgen. In deze eindtermen zijn de onderdelen van de lesstof geformuleerd welke in de opleidingen worden gegeven en is tevens aangegeven waaraan de astroloog m.b.t. inzicht, kennis en vaardigheden moet voldoen. De cliënt moet er op kunnen rekenen dat de astroloog die hij consulteert volgens de criteria van de AVN is opgeleid en professioneel te werk gaat. De AVN en de door haar erkende opleidingen streven nadrukkelijk dit doel na. De praktijkvoerend astroloog voert een als zodanig herkenbare astrologische praktijk waarin astrologische diensten worden gegeven aan cliënten. Het voornaamste criterium ten aanzien van het geven van consulten en de omgang met cliënten is professionaliteit in de beroepsuitoefening.Professionaliteit wil hier zeggen dat de astroloog deskundig, doelgericht, adequaat en integer kan ingaan op de vraagstelling of problematiek van de cliënt. De astroloog conformeert zich aan de klachtenprocedure van de AVN en handelt in overeenstemming met de beroepscode.

Eindtermen

Voor de erkenning als praktijkvoerend astroloog dient de student onderstaande eindtermen voldoende te beheersen:

A. Beroepshouding Ethiek

Werken volgens de beroepscode van de AVN
Het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt bewaken
De identiteit en autonomie van zichzelf en de cliënt bewaken
Respect hebben en tonen voor de waarden en normen van de cliënt

Sociale vaardigheden

 • Sociaal geaccepteerde omgangsvormen hanteren
 • Empathie en respect tonen op het juiste moment
 • Verbale communicatie is in overeenstemming met de non-verbale communicatie
 • Oprechte belangstelling en een neutrale houding hebben naar de cliënt
B. Visie
 • Kunnen formuleren vanuit welke levensvisie zij of hij werkt en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk.
 • De eigen visie naar de cliënt kunnen omschrijven
 • Eigen doelstellingen en uitgangspunten van het beroepsmatig handelen formuleren, evalueren en hierop reflecteren en eventueel aanpassen aan verkregen inzichten
 • Regelmatig contact hebben met vakgenoten door bijvoorbeeld intervisie, bijeenkomsten, workshops, congressen, enzovoort
 • Open staan voor feedback van cliënten maar ook van vakgenoten als voorwaarde om te leren
C. Communicatie
 • De eindtermen beheersen zoals vermeld onder punt D van de eindtermen tot astroloog en deze ook kunnen toepassen in een consultsituatie
 • Verschillende soorten vragen kunnen stellen, het probleem inventariseren, analyseren en verkennen en informatie verzamelen
 • Inventariseren wat de mogelijkheden zijn en deze mogelijkheden ondersteunen en kunnen samenvatten- Er voor zorgen dat de cliënt zijn of haar probleem kwijt kan, bewust wordt van gevoelens en gedrag, eigen wensen en verlangens en de leefomgeving laten zien (helikoptervlucht)
 • Gespreksmodellen kunnen hanteren afhankelijk van het consultgesprek, b.v. diagnose recept model en participatie model
 • Zich bewust zijn van struikelblokken in de communicatie, waaronder waarschuwen, dreigen, preken, de les lezen en voorspellen
D. Methodiek
 • Passende werkwijzen en structuren ontwikkelen
 • Een methodische werkwijze hanteren tijdens het consult;
 • Diverse werkwijzen kunnen toepassen afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt
E. Consultvoering
 • Alle onder punt A t/m D genoemde eindtermen geïntegreerd professioneel kunnen toepassen in een consultsituatie
 • De symboliek van de horoscoop vertalen, een advies formuleren en bespreken op een voor de cliënt begrijpelijke wijze
 • Het gesprek voeren op verschillende niveaus, zakelijk, inhoudelijk en meta niveau
 • Aansluiten bij het huidige proces van de cliënt
 • Leiding geven aan het consult
 • Interactieprocessen herkennen en hanteren
 • Een methodische werkwijze toepassen
 • Tijd en doel van het consult bewaken
Doorverwijzing
 •  Kunnen inschatten of de hulpvraag van de cliënt aansluit bij de aangeboden dienstverlening
 • Inzicht hebben in de doorverwijsmogelijkheden
 • Informatie geven over andere hulp en dienstverleningsvormen
 • Aan de cliënt de motivatie voor doorverwijzing verklaren
F. Faciliteiten
 • De juiste PR voeren
 • Inzicht geven in de aangeboden dienstverlening
 • Een juiste consultruimte hebben
 • Zorgen voor een goede bereikbaarheid
 • Zorgen voor de juiste prijs/kwaliteitverhouding
Exameneisen aan te leveren examenmateriaal
 • Ten minste vijf consulten overleggen in korte beschrijvingen op één A4, met daarop een samenvatting van het consult en daarbij gevoegd de gespreksbandjes van twee consulten.
 • P.R. materiaal, waarin onder andere, de visie op de astrologie, de astrologische praktijkvoering, de mogelijkheden en beperkingen van de vakuitoefening tot uitdrukking komen.
 • een beschrijving van de ethiek van een consult, waaruit blijkt dat er inzicht en kennis is van ethisch handelen volgens natuurlijke, sociale en zedelijke gewoonten (de normale omgangsnormen hanteren).