Skip to content

Beroepsprofiel

Voor u ligt het beroepsprofiel van de Astrologische Vakvereniging Nederland. De eerste aanzet om te komen tot een beroepsprofiel is al in 1996 genomen door de werkgroep Achtergronden van de Astrologie ll van het toenmalige NGPA. De fusie van het NGPA met de VMA, welke heeft geleid tot de huidige vakvereniging AVN, heeft de totstandkoming van het beroepsprofiel vertraagd. Een beroepsprofiel is een gesystematiseerde verzameling van uitspraken over het beroep. Hoewel de astrologie als ‘wetenschap’ of kennisgebied zeer oud is, is de beroepsmatige en professionele beoefening daarvan in de moderne tijd vrij nieuw. In de afgelopen decennia heeft het beroep zich zover ontwikkeld dat de AVN een meer systematische beschrijving daarvan noodzakelijk achtte. Ook vanuit de opleidingen en de (praktijkvoerende) leden werd de noodzaak gevoeld over een systematische beschrijving van het beroep te kunnen beschikken. De roep vanuit de maatschappij om ook aan deze vorm van dienstverlening kwaliteitseisen te stellen maakte het noodzakelijk een uitgangspunt te hebben in de vorm van een beroepsprofiel. De uitoefening van het beroep van astroloog moet ook aansluiten bij andere beroepen met een vergelijkbare dienstverlening. Het voorliggende beroepsprofiel is een verenigingsdocument en als zodanig goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 25 mei 2002. Met de bijbehorende bijlagen vormt dit document de peiler van beroepsuitoefening zoals deze door de AVN wordt voorgestaan. De leden zijn gehouden zich in hun astrologische praktijkvoering conform de in dit beroepsprofiel neergelegde richtlijnen te handelen. De ontwikkeling in dienstverlening en dus ook in de astrologische praktijkvoering staat niet stil. Indien daartoe aanleiding is zal het beroepsprofiel worden bijgesteld. Het bestuur bedankt alle leden die, al of niet in werkgroepverband, hebben bijgedragen aan het totstandkomen van dit beroepsprofiel. Amersfoort, mei 2002 Het AVN-bestuur

Inleiding

De astrologie heeft zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een serieus te nemen vak waarmee steeds meer mensen beroepsmatig bezig zijn.
De beroepsvereniging ziet het dan ook tot haar taak het beroep van astroloog nader te definiëren en hiermee de grondslag te leggen voor het beroep en de eisen die aan dit beroep gesteld worden.
Dit beroepsprofiel bevat een gestructureerde verzameling uitspraken over functie en taken welke in de regel in een beschrijving van een bepaald beroep voorkomen.
Het is de grondslag voor het kwaliteitsbeleid van de vereniging.
Andere verenigingstukken welke ingaan op de inhoud van het beroep en de beroepsuitoefening vullen dit beroepsprofiel verder aan.
De beroepscode maakt een intergraal onderdeel uit van het beroepsprofiel en wordt als bijlage opgenomen.
De toetsingsregeling waarin de scholingseisen zijn geformuleerd maakt eveneens deel uit van het beroepsprofiel. Deze regeling wordt in de aparte brochure Toetsingsregeling uitgegeven.
Het beroepsprofiel geeft zowel voor de leden van de beroepsvereniging duidelijkheid over de grondslagen van het beroep evenals voor de door de beroepsvereniging erkende opleidingen.
Het beroepsprofiel bestaat uit twee delen.

 1. Hoofdstuk  gaat in op de plaats van de astrologie in het algemeen en het beroep van de astroloog in het bijzonder.
 2. Hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden en methode.
  In de beschrijving is gekozen voor de mannelijke vorm. Daar waar echter de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

1. Plaatsbepaling van de astrologie

Wereldbeeld
 • De astroloog gaat er van uit dat de mens reageert naar zijn eigen aard en inzicht en de omstandigheden van dat moment. Hij ervaart dit als vrije wil. De mens is verantwoordelijk voor zijn reacties, zijn beslissingen en zijn hierop gebaseerde handelen.
 • De mens wordt gevormd door aanleg, omstandigheden en eigen bewuste wilsuitingen. Hoewel te onderscheiden, vormen ze een geheel en zijn als zodanig in meer of mindere mate door de mens zelf te beïnvloeden.
 • De astroloog gaat uit van het bestaan van een ‘Ordenend Principe’.
 • Uitgaande van dit ‘Ordende Principe’, wordt er verband verondersteld tussen de stand van bepaalde hemellichamen en gebeurtenissen op aarde, “zo boven, zo beneden”.
 • Voorts gaat hij uit van het bestaan van het ‘synchroniciteitsprincipe’, het samenvallen van een innerlijke gebeurtenis, zoals een gedachte of ingeving, met een daarop betrekking hebbende feitelijke gebeurtenis zonder direct aantoonbaar causaal verband.
Functie en doel

De functie van de astroloog is mensen inzicht te geven over hun eigen mogelijkheden en beperkingen. In dit opzicht stelt de astroloog zich ten dienste van de cliënt en zijn mogelijke adviezen steeds gericht op ondersteuning van de cliënt in het nemen van eigen beslissingen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
De astroloog draagt daartoe bij op de volgende wijze:

 • Hij geeft inzicht in de mogelijkheden van de betrokkene en gaat in op gerichte vragen die met de problematiek of de voorgelegde situatie samenvallen.
 • Hij stimuleert het eigen probleemoplossende vermogen van de cliënt.
 • Hij geeft inzicht in mogelijke moeilijkheden bij de cliënt en helpt bij het zoeken van de cliënt naar mogelijke oplossingen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt steeds uitgangspunt is.
 • Hij onderkent tijdig de aard van de problematiek en eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien daarvan en draagt zonodig zorg voor een adequate verwijzing naar (andere) vormen van hulpverlening.
 • Hij stimuleert veranderingsprocessen die zich richten op de doelen die de cliënt wil bereiken en bevestigt deze hierin.
Plaatsbepaling

De astroloog kan optreden in alle zaken die het leven van mensen betreffen. De specialisatie t.a.v. bepaalde gebieden is in het register van praktiserende astrologen opgenomen.
Het is de astroloog niet toegestaan handelingen te verrichten te adviseren op die terreinen waartoe hij geen wettelijke bevoegdheid heeft en waar deze zijn vereist.
De astroloog geeft op enige wijze duidelijk aan wat zijn persoonlijke mogelijkheden en beperkingen zijn t.a.v. de vraag van de cliënt.
Hij verricht geen activiteiten op gebieden waar hij niet deskundig is, anders dan onder supervisie van een op de betreffende gebieden deskundige collega.

Ethiek

Het ethisch handelen van de astroloog is vastgelegd in de Beroepscode van de AVN en maakt als zodanig deel uit van het beroepsprofiel. Als grondslag hiervoor geldt dat:

 • de beroepscode uitsluitend betrekking heeft op de beroepsuitoefening als astroloog en daaraan gerelateerde functies.
 • de leden integer zijn in hun beroepsuitoefening.
 • het astrologische consult gericht dient te zijn op de vraagstelling van de cliënt. De verantwoordelijkheid voor het maken van keuzen ligt bij de cliënt.
 • de leden binnen de consultrelatie vormen van contact vermijden die deze relatie te buiten gaan.
 • de leden zich dienen te houden aan de wettelijke regels met betrekking tot de privacy.
 • De astroloog gaat er van uit dat de mens reageert naar zijn eigen aard en inzicht en de omstandigheden van dat moment. Hij ervaart dit als vrije wil. De mens is verantwoordelijk voor zijn reacties, zijn beslissingen en zijn hierop gebaseerde handelen.
 • De mens wordt gevormd door aanleg, omstandigheden en eigen bewuste wilsuitingen. Hoewel te onderscheiden, vormen ze een geheel en zijn als zodanig in meer of mindere mate door de mens zelf te beïnvloeden.
 • De astroloog gaat uit van het bestaan van een ‘Ordenend Principe’.
 • Uitgaande van dit ‘Ordende Principe’, wordt er verband verondersteld tussen de stand van bepaalde hemellichamen en gebeurtenissen op aarde, “zo boven, zo beneden”.
 • Voorts gaat hij uit van het bestaan van het ‘synchroniciteitsprincipe’, het samenvallen van een innerlijke gebeurtenis, zoals een gedachte of ingeving, met een daarop betrekking hebbende feitelijke gebeurtenis zonder direct aantoonbaar causaal verband.

2. Werkzaamheden en methoden

Inleiding

Bij de uitoefening van zijn beroep maakt de astroloog gebruik van de geboortehoroscoop en daarvan afgeleide horoscopen (progressie, compositie, harmonics, et cetera) of daarop terug te voeren horoscopen (uurhoek).
In zijn benadering gaat de astroloog doelgericht en systematisch te werk. Naar de aard van zijn specialisme en zijn persoonlijke werkwijze kan deze verschillen van de werkwijze van collega’s.
De interpretatie van de horoscoop is de persoonlijke interpretatie van de astroloog en kan verschillen van die van een collega astroloog.

Werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen worden onderscheiden in direct op de cliënt gerichte activiteiten (kerntaken) en activiteiten welke gericht zijn op de voorwaarde scheppende sfeer.
De werkzaamheden van de astroloog hebben het karakter van een proces. Er is daarom sprake van een start- en een eindfase. Planmatig wordt vervolgens gewerkt aan de samen vastgestelde doelen. Dit kan zowel een eenmalig consult betreffen als een meer procesmatige karakter dragen. De contacten kunnen gericht zijn op een individu als ook op meerdere personen zoals een relatie, een gezin of een andere samenstellingen, groepen, bedrijven en dergelijke.

Kerntaken

Vraagstelling verduidelijken
Het samen met de cliënt verkennen en ordenen van de vraag en het verzamelen van noodzakelijke informatie. Vervolgens dient van daaruit te worden bezien of een doelgerichte samenwerking- of consultrelatie met de cliënt kan ontstaan.
Als afsluiting van deze fase dient men te komen tot duidelijke afspraken over een vervolgcontact. Daarin dient duidelijk het moment, de vorm en de inhoud van het vervolggesprek te worden genoemd. Een duidelijke plaats dient te krijgen de kosten welke zijn verbonden aan de te verrichten diensten. Als deze een eenmalig consultgesprek te boven gaan, verdient het de voorkeur deze afspraak schriftelijk vast te leggen, of nadrukkelijk te verwijzen naar een daarop betrekking hebbende brochure.

Bevindingen
Soms lijken het verduidelijken van de vraagstelling en het komen tot een voorlopige bevinding of vaststelling moeilijk van elkaar te scheiden. Deze fase gaat echter dieper in op de gezamenlijke verkenning van de aangegeven vraag of problematiek, de samenhang van persoonlijke factoren en ontwikkelingsfactoren en omgevingsfactoren daarvan.
Deze fase kan ook worden afgesloten met een gerichte verwijzing naar een meer op de problematiek toegeruste collega dan wel meer geëigende vorm van hulpverlening. Met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt draagt de astroloog er zorg voor dat de verwijzing ook relevant is.

Contact of gesprek
Het contact of gesprek sluit aan bij de vraag van de cliënt zoals deze in de voorgaande fase is vastgesteld. Uitgangspunt voor de astroloog is daarbij de geboortehoroscoop en daarvan afgeleide horoscopen (progressie, compositie, harmonics e.d.) of daarop terug te voeren horoscopen (uurhoek).
Het gesprek is er op gericht het inzicht van de cliënt te vergroten in de eigen mogelijkheden en beperkingen en het vergroten van het eigen probleemoplossende vermogen van de cliënt.
In het gesprek kunnen ook levensvragen en (dis)functioneren op een of meerdere levensgebieden aan de orde komen, hierbij overschrijdt de astroloog niet de grenzen van de cliënt.
De astroloog geeft van tevoren aan hoe lang een gesprek ongeveer zal gaan duren.
Het gesprek heeft methodische uitgangspunten welke aansluiten bij de vraag of problematiek van de cliënt. Daarbij kan worden gedacht aan: toetsen van gevormde hypotheses, toetsen van het effect van de informatie, tussentijds evalueren, observeren, reflecteren, het hanteren van verschillende gesprekstechnieken.

Het advies

Het advies vormt soms een duidelijk te onderscheiden deel van het gesprek welke doorgaans aan het eind van het gesprek wordt weergegeven. Dikwijls komen delen van het advies ook tijdens het gesprek in daartoe strekkende gespreksonderdelen tot stand. Het is een goede gewoonte in een afsluitende samenvatting het advies te verwoorden. Het dient steeds gericht te zijn op de vraagstelling of probleemsituatie van de cliënt en voor deze hanteerbare elementen te bevatten. De eigen verantwoordelijkheid voor te maken keuzen dient nadrukkelijk bij de cliënt te blijven liggen. De adviezen behelzen nimmer voorspellingen van welke aard dan ook noch wijzen zij op schijnbaar onontkoombaar lot. Voor de toekomstige ontwikkelingen wijzen zij op mogelijkheden en tendensen.

Verwijzing

Verwijzing kan deel uitmaken van het advies. Samen met de cliënt beziet de astroloog welke mogelijkheden meer of beter aansluiten bij de vraag van de cliënt.

Afsluiting

Afsluiting van het gesprek, of het proces wat meerdere gesprekken heeft omvat, wordt gedaan middels een evaluatie waarin de doelen, de gehanteerde werkwijze en het bereikte resultaat aan de orde komen. Er worden afspraken gemaakt betreffende dossiervorming en de bewaartermijn en de mogelijkheid voor een eventueel vervolg contact of follow-up.
Tot de afsluiting behoort ook de financiële afhandeling van geboden diensten zoals deze van tevoren zijn overeen gekomen

Voorwaardenscheppende werkzaamheden

De voorwaarde scheppende werkzaamheden staan in het teken van bevorderen van de eigen kwaliteit van de dienst- en hulpverlening. Het gaat daarbij om het permanent onderhouden van kennis en vaardigheden en zo mogelijk deze vergroten. Verder heeft het betrekking op het verder ontwikkelen en bewaken van de professionele grondhouding in de uitoefening van het beroep van astroloog.
Bij het bereiken van het bovenstaande is o.a. contact met andere astrologen van grote betekenis, alsook participatie in de vakvereniging.

Methoden

De astroloog maakt in zijn beroepsuitoefening gebruik van een methodische wijze van handelen. Dit wordt gekenmerkt door een doelgerichte, systematische en procesmatige werkwijze.
Doelgerichtheid houdt in dit verband in dat:

 • het doel van de activiteit in overleg met cliënt wordt vastgesteld.
 • het doel positief wordt gesteld, in termen van wat de cliënt wil bereiken.
 • het doel toetsbaar moet zijn en daarom voldoende concreet geformuleerd.
 • het bereiken van het doel noch voor de cliënt noch voor derden maatschappelijk onacceptabele neveneffecten met zich mag meebrengen.

In zijn werkwijze gaat de astroloog uit van de horoscoop en de daarin gevatte astrologische symbolen. De astrologische symboliek verschaft hem toegang tot en inzicht in de persoon en de voorliggende vraag of problematiek.
Er is sprake van systematiek zowel in de opbouw en duiding van de horoscoop als in de benadering van de cliënt. Dit houdt in dat het handelen van de astroloog gerelateerd kan worden aan inzichten vanuit de hulpverlening en dat deze bewust en herkenbaar gehanteerd worden in de relatie met de cliënt en zijn specifieke vraag of problematiek.
Elk methodisch en doelgericht handelen kenmerkt zich door een herkenbaar proces. Elke fase van dit proces heeft zijn eigen kenmerken.
Aan elke methodische aanpak gaat een fase van onderzoek (feiten verzameling) en iagnose (vaststellen van de vraag of probleem) vooraf, waarin de indicatie (gewenste hulp) wordt gevonden voor deze specifieke aanpak. De keuze wordt mede bepaald door de methodische mogelijkheden die de astroloog ter beschikking staan.
Naast de boven beschreven werkwijze werken sommige astrologen ook veelal intuïtief en hebben deze mogelijkheid verder ontwikkeld. De activiteiten zoals deze onder ‘Kerntaken’ zijn verwoord blijven echter gelden. De gehanteerde werkwijze moet voor de cliënt inzichtelijk zijn.